Datum Tour Boot Freie Plštze Preis Taucher*
Mo, 2019-02-25
Sa, 2019-03-09
Male-SouthMaleAtoll-FelidhooAtoll-MulakuAtoll-
ThaaAtoll--MulakuAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 1 Plštze 2,952.00 Euro
Tu, 2019-03-05
Fr, 2019-03-15
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 2 Plštze 2,250.00 Euro
Tu, 2019-04-02
Fr, 2019-04-12
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 5 Plštze 2,250.00 Euro
Th, 2019-04-04
Fr, 2019-04-12
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 11 Plštze 1,968.00 Euro
Sa, 2019-04-13
Sa, 2019-04-20
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 2 Plštze 1,575.00 Euro
Sa, 2019-04-13
Tu, 2019-04-23
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 5 Plštze 2,460.00 Euro
We, 2019-04-24
Fr, 2019-05-03
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 1 Plštze 2,052.00 Euro
Mo, 2019-05-13
Tu, 2019-05-21
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 20 Plštze 1,320.00 Euro
Th, 2019-05-23
Th, 2019-05-30
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 15 Plštze 1,155.00 Euro
Fr, 2019-05-31
Fr, 2019-06-07
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 15 Plštze 1,155.00 Euro
Sa, 2019-06-08
Sa, 2019-06-15
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 22 Plštze 1,155.00 Euro
Su, 2019-06-16
Su, 2019-06-23
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 18 Plštze 1,155.00 Euro
Mo, 2019-06-24
Mo, 2019-07-01
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 18 Plštze 1,155.00 Euro
Th, 2019-07-18
Fr, 2019-07-26
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male FAMILY-trip
Nautilus Two 20 Plštze 1,320.00 Euro
Mo, 2019-08-05
Tu, 2019-08-13
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male - BEGINNER-trip
Nautilus Two 4 Plštze 1,320.00 Euro
We, 2019-08-14
We, 2019-08-21
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 12 Plštze 1,155.00 Euro
Th, 2019-08-22
Th, 2019-08-29
Male-NorthMaleAtoll-BaaAtoll-RasdhooAtoll-Male Nautilus Two 18 Plštze 1,155.00 Euro
Fr, 2019-08-30
Fr, 2019-09-06
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 22 Plštze 1,155.00 Euro
Sa, 2019-09-07
Su, 2019-09-15
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 13 Plštze 1,320.00 Euro
Su, 2019-10-13
Su, 2019-10-20
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 15 Plštze 1,155.00 Euro
Fr, 2019-11-15
Sa, 2019-11-23
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 16 Plštze 1,800.00 Euro
Fr, 2019-11-22
Mo, 2019-12-02
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus Two 22 Plštze 2,460.00 Euro
Su, 2019-11-24
Su, 2019-12-01
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 16 Plštze 1,575.00 Euro
Mo, 2019-12-02
Mo, 2019-12-09
Male-NorthAriAtoll-SouthAriAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 16 Plštze 1,575.00 Euro
Mo, 2019-12-09
Mo, 2019-12-16
Male-SouthMaleAtoll-FelidhooAtoll-
SouthMaleAtoll-Male
Nautilus One 16 Plštze 1,575.00 Euro